dijous, 9 de juliol de 2015

Articles: estàndard o literari

ELS ARTICLES 
Article estàndard o literari


Masculí
Femení
Singular
el/l'/ (lo)*
la/l'
Plural
els/los*
les
*Forma masculina de l’article lo/los, típic de la llengua clàssica i viu, encara, en alguns parlars. Francesc de B. Moll, a la seva Gramàtica catalana, diu: “El, els són formes relativament modernes de l’article masculí. Lo i los són les formes antigues, usades de tots els clàssics i dels escriptors renaixentistes, i vives encara avui en el parlar de bona part de Catalunya i del País Valencià”

Exemples: el rellotge, la botiga, l'instint, l'animació, els cans, les portes, etc.
Recordau que:
-les formes d'article singular es redueixen a l' davant una paraula que comenci en vocal o h-.
-No s'apostrofen els mots femenins que comencen per i- o u- àtones (precedides o no de h-): la indústria, la unitat, la humitat.
-No s’apostrofen els noms de les lletres: la a, la e, la i, la ena, la efa, etc.
-Es posa l'article la en els casos següents: la host, la ira, la una (hora).
Contraccions
Les formes de l'article masculí (el, els) precedits d'una de les tres preposicions a, de, per, s'hi contrauen:
Singular
Plural
a + el =
al
a + els =
als
de + el =
del
de + els =
dels
per + el =
pel
per + els =
pels

Quan l'article ha d'anar apostrofat no es fa la contracció:
Vaig a l'hort               Vénc de l'hort             Pas per l'hort

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada